ΔιαΔικτυακό Κέντρο

Το Διαδικτυακό Κέντρο (ΔΔΚ) του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά δικτυακών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, την ερευνητική δραστηριότητα καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Το ΔΔΚ ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Βασικές υπηρεσίες που παρέχει το ΔΔΚ είναι:

 • Διασύνδεση Internet: σύνδεση του ιδρύματος με το διαδίκτυο μέσω του οπτικού μητροπολιτικού δικτύου του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ.
 • Διαχείριση Ενεργών Στοιχείων Δικτύου και Ενσύρματης Υποδομής: διαχείριση και επίβλεψη καλής λειτουργίας όλων των ενεργών στοιχείων του δικτύου (δρομολογητές, μεταγωγείς, δομημένη καλωδίωση, κατανεμητές, δικτυακά άκρα).
 • Domain Name Service (DNS): κεντρική διαχείριση των ονομάτων του Δικτύου Δεδομένων του ιδρύματος, καθώς και των IP διευθύνσεων που του έχουν εκχωρηθεί από τον Οργανισμό RIPE (32 class C δίκτυα).
 • Απόδοση στατικών IP διευθύνσεων: υπηρεσία που αφορά σε εξυπηρετητές τμημάτων, εργαστηρίων ή επιστασιών.
 • Φιλοξενία Ιστοτόπων (Web Hosting): δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων σε περίπτωση απουσίας της κατάλληλης υποδομής από πλευράς εργαστηρίου, τμήματος, σχολής, συλλόγου, ερευνητικού ή μεταπτυχιακού προγράμματος.
 • Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: παρέχονται λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, στις επιστασίες, αλλά και στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος.
 • Ηλεκτρονική Διακίνηση Μηνυμάτων: προώθηση ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλη την κοινότητα ή σε επιμέρους ομάδες.
 • Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Εξυπηρετητές: σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, παρέχονται ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές υπογεγραμμένα από την έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης της Comodo.
 • Έκδοση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών: σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, παρέχονται προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά για χρήστες πιστοποιημένους από την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης(ΑΑΙ).
 • Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης: το ΔΔΚ συμμετέχει στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure – ΑΑΙ) του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Υπηρεσία Λογαριασμού @teipir: διαχείριση συστήματος εξυπηρετητών LDAP οι οποίοι περιέχουν τα στοιχεία των χρηστών του ιδρύματος.
 • Virtual Private Network (VPN): ασφαλής σύνδεση στο δίκτυο του ιδρύματος και σε όλες τις παρεχόμενες από το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται στο Διαδίκτυο.
 • Τηλεφωνική Πρόσβαση (Dial Up): σύνδεση στο δίκτυο του Ιδρύματος μέσω τηλεφωνικής γραμμής.
 • Υποστήριξη Χρηστών (Helpdesk): τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών σε προβλήματα που προκύπτουν στην χρήση των υπηρεσιών του ΔΔΚ.